Po pierwsze – MIESZKAŃCY

 • priorytetem potrzeby Mieszkańców
 • budżet obywatelski – zwiększenie do 2,5 mln złotych rocznie
 • konsultacje społeczne – dialog z Mieszkańcami
 • bezpłatna komunikacja miejska – wprowadzanie kolejnych elementów
 • zakup kolejnych nowych autobusów – rozwój sieci autobusowej i częstsze kursy
 • podatki i opłaty lokalne na niezmienionym poziomie
 • dalsze efektywne wykorzystanie funduszy unijnych

Po drugie – inwestycje

 • priorytetowe inwestycje drogowe:
  • budowa obwodnicy Swarzędza
  • budowa tunelu pod torami w rejonie skansenu i ulicy Tabaki
  • budowa tunelu pod torami w Kobylnicy i Paczkowie
  • przebudowa ul. Cieszkowskiego i ul. Polnej
  • budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Kirkora
 • budowa dróg lokalnych i chodników
 • doświetlenie przejść dla pieszych
 • przebudowa przejścia podziemnego pod torami w rejonie dworca PKP w Swarzędzu oraz budowa parkingu przy ul. Łąkowej
 • nowe miejsca parkingowe na terenie osiedli
 • rozwój systemu ścieżek rowerowych m.in. budowa ścieżek w kierunku Poznania, przedłużenie ścieżki nad Jez. Swarzędzkim wzdłuż ul. Strzeleckiej
 • rewitalizacja centrum Swarzędza i osiedli mieszkaniowych – m.in. przebudowa sieci kanalizacyjnej i odnowa dróg

Po trzecie – przyjazna gmina

 • edukacja, opieka żłobkowa i przedszkolna dostosowana do wyzwań współczesności;
  • zapewnienie dla każdego dziecka miejsca w żłobku i przedszkolu
  • dotacje z budżetu dla żłobków niepublicznych
  • rozbudowa SP nr 2 w Swarzędzu wraz z budową sali gimnastycznej
  • rozbudowa SP w Wierzonce wraz z budową sali gimnastycznej
  • rozbudowa SP nr 1 w Swarzędzu
  • rozbudowa SP nr 1 w Zalasewie
  • zapewnienie jednozmianowości w szkołach oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych
  • wprowadzenie stypendiów dla uczniów zdolnych
 • rozwój sportu i rekreacji
  • budowa kąpieliska nad Jeziorem Swarzędzkim
  • remont hali SCSiR przy ul. św. Marcina
  • budowa boisk wielofunkcyjnych
  • boiska do gry w hokeja na trawie przy SP5 w Swarzędzu
  • budowa boiska przy SP1 w Zalasewie
  • budowa kortów tenisowych przy kompleksie sportowym
  • budowa świetlicy – m.in. Nowa Wieś, Garby, Sokolniki Gwiazdowskie, Łowęcin, Kruszewnia i Wierzenica
 • rozwój oferty kulturalnej
  • wystawy sztuki
  • kino plenerowe
  • spotkania z artystami
 • ekologia i ochrona środowiska;
  • dalsza poprawa czystości rzeki Cybiny i Jeziora Swarzędzkiego
  • walka ze SMOGIEM – dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji
  • rozwój eko-patrolu
  • program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży

Po czwarte – lokalna przedsiębiorczość

 • przyjazny urząd
 • rozwój e–administracji
 • wspieranie rodzinnych, małych i średnich firm
 • rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
 • wyznaczanie w planach terenów aktywizacji gospodarczej bez konfliktów z zabudową mieszkaniową
 • aktywna promocja gminy
 • promocja swarzędzkiego rzemiosła
 • bezpłatne porady prawne
 • plany zagospodarowania przestrzennego zgodne z oczekiwaniami Mieszkańców

Po piąte – społeczny punkt widzenia

 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi:
  • program opieki – rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych i asystenckich, teleopieka, mieszkalnictwo chronione
  • adaptacja budynku po SP w Paczkowie na dom dziennego pobytu
  • dalsze wsparcie rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
  • likwidacja barier architektonicznych
  • strefa relaksu dla seniorów
 • zwiększanie dotacji dla organizacji, klubów i stowarzyszeń
 • nowe tereny rekreacyjne i place zabaw
 • budowa kolejnego domu komunalnego w Jasinie
 • rozwój monitoringu i zwiększenie liczby patroli pieszych
 • realizacja celów przyjętych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja mieszkańców,  przełamywanie barier międzypokoleniowych i aktywizacja seniorów, wsparcie organizacji pozarządowych)

 

Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021
Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021

Chcemy również kontynuować zapoczątkowany Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021 – szczegóły planu