Po piąte – społeczny punkt widzenia

 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi:
  • program opieki – rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych i asystenckich, teleopieka, mieszkalnictwo chronione
  • adaptacja budynku po SP w Paczkowie na dom dziennego pobytu
  • dalsze wsparcie rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
  • likwidacja barier architektonicznych
  • strefa relaksu dla seniorów
 • zwiększanie dotacji dla organizacji, klubów i stowarzyszeń
 • nowe tereny rekreacyjne i place zabaw
 • budowa kolejnego domu komunalnego w Jasinie
 • rozwój monitoringu i zwiększenie liczby patroli pieszych
 • realizacja celów przyjętych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja mieszkańców,  przełamywanie barier międzypokoleniowych i aktywizacja seniorów, wsparcie organizacji pozarządowych)

 

Chcemy również kontynuować zapoczątkowany Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021 – szczegóły planu